Habraken 2601 - 2605 5507 TR Veldhoven
Plan je route
contact

Algemene Voorwaarden

Downloaden

U kunt deze voorwaarden ook downloaden als PDF-document. 
Klik hier om de SchippersStop Spaarkaart AV te downloaden

SchippersStop BV
Algemene Voorwaarden SchippersStop Spaarkaart 

versie / dec. 2017


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de SchippersStop Spaarkaart, de promotionele actie van SchippersStop BV en aan SchippersStop geallieerde bedrijven, waarbij kaarthouders op elektronische wijze punten kunnen sparen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen of diensten. Naast het sparen van punten kan de kaart worden gebruikt als Prepaid- en betaalkaart.


Artikel 1
Spaarpunten

Artikel 1.1
Gedurende de looptijd van het SchippersStop spaarprogramma ontvangt ieder aan wie namens SchippersStop B.V. een elektronische Spaarkaart is uitgereikt (“kaarthouder”) bij deelnemende bedrijven (“deelnemers”) bij het afnemen van door hen te bepalen goederen en diensten elektronische spaarpunten in een door de deelnemer vast te stellen verhouding. Deelnemer zal, op verzoek van kaarthouder, de spaarpunten toekennen uitsluitend ten tijde van de aankoop, door elektronische bijschrijving van deze punten op de voor dat doel aan de kaarthouder ter beschikking gestelde Spaarkaart. De SchippersStop Spaarkaart kan alleen bij SchippersStop en door SchippersStop geselecteerde bedrijven worden gebruikt.

Artikel 1.2
Iedere natuurlijke persoon, en iedere rechtspersoon kan een persoonlijke Spaarkaart verkrijgen op de locatie van SchippersStop of via de website van SchippersStop. Inschrijving geschiedt via het deelnameformulier dat overhandigd wordt bij de nieuwe kaart of op www.schippersstop.nl/spaarkaart. 
Het deelnameformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij SchippersStop B.V. Indien de kaarthouder zich op www.SchippersStop.nl/spaarkaart registreert vindt verificatie plaats door een unieke activatiecode, die de kaarthouder ontvangt bij het eerste gebruik van de Spaarkaart. SchippersStop B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren. De Spaarkaart is thans een door SchippersStop B.V. 
uitgegeven persoonlijke en genummerde, niet-overdraagbare kaart en kan in de toekomst voor wat betreft de uitgiftevorm worden gewijzigd. De Spaarkaart blijft te allen tijde eigendom van SchippersStop B.V. De kaarthouder dient een eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk aan SchippersStop B.V. door te geven.

Artikel 1.3
Anoniem gebruik van de SchippersStop Spaarkaart is toegestaan onder beperkte voorwaarden. Bij anoniem gebruik (als de kaart niet door de kaarthouder bij SchippersStop B.V. wordt geregistreerd) vervalt het recht op een vervangende kaart bij vermissing, beschadiging of diefstal. Ook zal het nog aanwezige tegoed op de kaart niet aan de kaarthouder worden vergoed. Zie artikel 3.2.

Artikel 1.4
Het SchippersStop Spaarsysteem kan te allen tijde door SchippersStop B.V. worden gewijzigd of beëindigd. SchippersStop B.V. kan te allen tijde de uitgifte en/of inname van spaarpunten op een bepaalde locatie (tijdelijk) beperken of uitsluiten. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de deelnemers en de bij artikel 1.1 genoemde acceptanten worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 6 maanden na beëindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat. Voor Prepaid tegoeden gelden andere condities, deze zijn te vinden in artikel 6.


Artikel 2
Spaarpunten Verzilveren

Artikel 2.1 
Het staat SchippersStop B.V. vrij om het inwisselen van spaarpunten tegen goederen of diensten uitsluitend mogelijk te maken na registratie door kaarthouder bij SchippersStop B.V.. Inwisselen kan bij organisaties (“acceptanten”), zoals aangegeven op www.SchippersStop.nl/spaarkaart, bij wie de kaarthouder tegen bepaalde voorwaarden goederen of diensten kan verwerven tegen afboeking van op de Spaarkaart gespaarde punten.

Artikel 2.2
De kaarthouder kiest bij een acceptant een goed of dienst uit. De acceptant zal vervolgens de voor dit goed of dienst verschuldigde aantal spaarpunten afboeken. Eén spaarpunt vertegenwoordigt een nader door SchippersStop B.V. vast te stellen waarde, zoals aangegeven op www.SchippersStop.nl/spaarkaart. Nadat het verschuldigde aantal spaarpunten is afgeboekt, ontvangt de kaarthouder, al dan niet na bijbetaling het aangewezen goed of dienst. Wisselgeld in contanten wordt niet gegeven. Bij eventuele reclames wordt voor zover betaling met spaarpunten plaatsvond in tegoedbonnen gerestitueerd, of middels terugboeking van de spaarpunten op de kaart.

Artikel 2.3
Het saldo zoals dat bekend is in de SchippersStop Database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden met een SchippersStop Spaarkaart, vervalt het gespaarde tegoed. Na een periode van inactiviteit van meer dan 5 jaar is SchippersStop B.V. gerechtigd om de Spaarkaart permanent te blokkeren. In dat geval zullen alle aan de kaart gekoppelde persoonsgegevens uit de systemen van SchippersStop B.V. worden verwijderd.

In geval van fraude met het gebruik van de Spaarkaart of het vermoeden daarvan, kan SchippersStop B.V. de Spaarkaart onmiddellijk blokkeren en behoudt zij zich het recht voor om aangifte te doen van de betreffende fraude. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten.


Artikel 3
Vermissing, Diefstal of Beschadiging, Misbruik

Artikel 3.1
Indien de kaarthouder zijn Spaarkaart verliest of indien deze wordt gestolen of beschadigd, dient dit onmiddellijk bij de SchippersStop B.V. te worden gemeld. De kaarthouder kan een nieuwe kaart ophalen bij een van de deelnemers die spaarpunten toekennen. Na registratie van de nieuwe kaart kan de kaarthouder door telefonisch contact met SchippersStop B.V. of na contact per e-mail op het e-mail adres spaarkaart@schippersstop.nl, het meest recente saldo van de verloren, gestolen of defecte kaart elektronisch naar de nieuwe kaart over laten schrijven. Deze overschrijving geschiedt alleen indien de desbetreffende kaarthouder volledig en correct geregistreerd staat met beide elektronische Spaarkaarten bij SchippersStop B.V.

Artikel 3.2
Bij anoniem gebruik van de SchippersStop Spaarkaart worden (spaar)tegoeden, in geval van vermissing, beschadiging of diefstal, niet aan de kaarthouder terugbetaald / uitgekeerd. SchippersStop B.V. heeft bij vermissing, beschadiging of diefstal van een anonieme kaart geen enkele mogelijkheid om de identiteit van de originele kaarthouder te verifiëren. Bovendien kan een anonieme kaarthouder niet aantonen de rechthebbende gebruiker te zijn van een SchippersStop Spaarkaart.

Artikel 3.3
De kaarthouder is verantwoordelijk voor de Spaarkaart en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik en van beschadiging (bijvoorbeeld door het niet meer kunnen uitlezen van de RFID chip of het kaartnummer – dat gedrukt staat op de Spaarkaart), verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de Spaarkaart. SchippersStop B.V. en deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de Spaarkaart.

Artikel 3.4
In geval van fraude met het gebruik van de Spaarkaart of het vermoeden daarvan, kan SchippersStop B.V. de Spaarkaart onmiddellijk blokkeren en behoudt zij zich het recht voor om aangifte te doen van de betreffende fraude. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten.


Artikel 4
Wet Bescherming Persoonsgegevens / Fiscale aspecten

Artikel 4.1
De door de kaarthouder verstrekte persoonsgegevens en de gegevens die door SchippersStop B.V. worden verkregen als van de Spaarkaart gebruik wordt gemaakt, zullen door SchippersStop B.V. centraal worden bijgehouden in een database die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt bijgehouden.

Artikel 4.2
Indien de kaarthouder daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de gegevens door SchippersStop B.V. gebruikt in het kader van het SchippersStop Spaarsysteem en om de kaarthouder vrijblijvende informatie toe te sturen over producten, diensten en speciale acties in het kader van het SchippersStop Spaarsysteem, alsmede voor overige promotionele activiteiten, waartoe direct-marketing wordt gerekend. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt door deelnemers en acceptanten van het SchippersStop Spaarsysteem.


Artikel 4.3
SchippersStop B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of sparen van SchippersStop spaarpunten en kaarthouder vrijwaart SchippersStop B.V. onvoorwaardelijk voor alle eventuele aan kaarthouder opgelegde aanslagen, naheffingen of boetes.


Artikel 5
Prepaid tegoed

Artikel 5.1
Heeft u een SchippersStop Spaarkaart? Dan biedt SchippersStop B.V. u de mogelijkheid om deze op te waarderen met Prepaid tegoed. SchippersStop B.V. kan de bedragen vaststellen waarmee u uw tegoed kunt opwaarderen. Voor specifieke diensten of producten kan door SchippersStop B.V. een afwijkende vorm van Prepaid tegoed worden gehanteerd. 
SchippersStop B.V. kan de manier van opwaarderen wijzigen of stoppen. Ook kan zij de hoogte van de opwaardeerbedragen wijzigen. Bij wijzigingen zal de kaarthouder, indien mogelijk, vooraf worden geïnformeerd.

Artikel 5.2
Bij het op- en afwaarderen van uw Prepaid tegoed gaat SchippersStop B.V. altijd zorgvuldig te werk. Als er toch ten onterecht een bedrag wordt op- of afgewaardeerd, kan dat gecorrigeerd worden. Dat geldt ook als er ten onterecht een bedrag niet is op- of afgewaardeerd.

Artikel5.3
De kaarthouder kan het Prepaid tegoed alleen gebruiken voor de diensten en producten die door SchippersStop B.V. daarvoor worden aangeven. Bij onvoldoende (Prepaid) tegoed kan een dienst of product worden geweigerd.

Artikel 5.4
Het Prepaid saldo zoals dat bekend is in de SchippersStop Database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gewenst kan op de locatie van SchippersStop de transacties met de SchippersStop Spaarkaart worden ingezien. Dit aanbod geldt alleen voor geregistreerde gebruikers, nadat een medewerker van SchippersStop de identiteit van de kaarthouder heeft kunnen verifiëren.


Artikel 6
Geldigheid Prepaid tegoed

Artikel 6.1
Alleen als de kaarthouder de SchippersStop Spaarkaart volledig en volgens de voorwaarden van SchippersStop B.V. heeft geregistreerd zal een Prepaid tegoed niet komen te vervalen. Het tegoed aanwezig op een Spaarkaart kan altijd bij SchippersStop B.V. of bij organisaties (“acceptanten”) gelinieerd aan het SchippersStop Spaarsysteem worden opgevraagd. Ook is het tegoed, voor geregistreerde gebruikers op te vragen via www.SchippersStop.nl/spaarkaart.

Artikel 6.2
Bij anoniem gebruik van de SchippersStop Spaarkaart is het saldo van het Prepaid tegoed op de kaart beperkt geldig. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden met een SchippersStop Spaarkaart, zal deze door SchippersStop B.V. worden geblokkeerd. Alleen op vertoon van de Spaarkaart op de locatie van SchippersStop B.V. kan de kaart opnieuw geactiveerd worden. 
Na een periode van inactiviteit van meer dan 5 jaar is SchippersStop B.V. gerechtigd om de Spaarkaart permanent te blokkeren. In dat geval zullen alle aan de kaart gekoppelde gegevens uit de systemen van SchippersStop B.V. worden verwijderd. Eventuele (Prepaid) tegoed, op de kaart aanwezig, komen dan onherroepelijk te vervallen.

Artikel 6.3
SchippersStop B.V. kan de voorwaarden en termijnen voor de geldigheid van Prepaid tegoed veranderen. Wijzigingen worden minimaal een maand van tevoren bekend gemaakt. Geregistreerde gebruikers ontvangen, indien mogelijk, persoonlijk een bericht per brief of e-mail. Anonieme gebruikers moeten de voorwaarden zelf opvragen via de website www.schippersStop.nl/spaarkaart.


Artikel 7
Beëindiging gebruik spaarkaart

Artikel 7.1
Kaarthouders kunnen het gebruik van de SchippersStop Spaarkaart te allen tijde opzeggen. Bij actief gebruik van de SchippersStop Spaarkaart zal deze niet (automatisch) vervallen, ook niet als het Prepaid tegoed is opgebruikt.


Artikel 7.2
Prepaid tegoeden worden niet terugbetaald, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen bij het storten van tegoeden op de SchippersStop Spaarkaart.


Onze Contactgegevens

SchippersStop B.V.
Habraken 2601 - 2605
5507 TR Veldhoven
 
Telefoon:   (040) 205 1 205
Fax:    (040) 205 2 218 
e-mail:    spaarkaart@SchippersStop.nl
 
KvK Eindhoven:    172.034.29
BTW nr.:    NL817704590.B01