0
Shop
Toegevoegde producten:
Totaal (0 Producten)
€0,00
Gratis verzending
Totaal
€0,00
Bekijk winkelwagen
Spaarkaart
Menu

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In de Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis, tenzij uit de tekst van de betreffende bepaling anders blijkt.

Abonnee

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Schippers een Abonnement heeft gesloten.

Abonnement

De overeenkomst tussen Schippers en de Abonnee tot het gebruikmaken van de Carwash en de Faciliteiten tegen maandelijkse betaling onder de voorwarden zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.

Algemene Voowaarden

Deze algemene voorwaarden, die ook wel worden aangeduid als ‘Algemene Voorwaarden Wasabonnementen’.

Carwash

De automatische wasstraat van Schippers voor Voertuigen, gelegen op het Terrein, die bediend worden door (medewerkers van) Schippers.

Consument

De Abonnee, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Faciliteiten

De op het Terrein aanwezige voorzieningen waarvoor niet afzonderlijk betaald hoeft te worden, bestaande uit (limitatief) stofzuigers, glasreinigers, mattenkloppers en hogedrukpistolen voor het droogblazen van Voertuigen.

Klantenportaal

De online webportaal voor (aspirant) Abonnees op de Website.

Prijs

De tegenprestatie in geld die de Abonnee aan Schippers per maand verschuldigd is voor een afgesloten Abonnement.

Schippers

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SchippersStop B.V.’ gevestigd te Veldhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17203429.

Voertuig

Een volgens Nederlandse wetgeving toegelaten personenauto of lichte bedrijfsauto (bestelwagen lichter dan 3500 kg).

Terrein

Het ruimtelijk afgebakende gebied waarop de Carwash zich bevindt en daar rondom, waaronder in ieder geval begrepen kadastrale percelen Veldhoven H 1317 en 1523 (zoals kadastraal bekend in september 2023).

Wasboxen

De daartoe door Schippers aangewezen wasplekken (wasboxen) van Schippers waar Voertuigen tegen betaling met de hand kunnen worden gewassen, anders dan door (medewerkers van) Schippers.

Website

De website: www.schippersstop.nl.

Zakelijke Abonnee

De Abonnee, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

1.2. Definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als meervoud worden gebruikt.

1.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Schippers en Abonnee, alsmede op alle rechtsbetrekkingen waarop deze expliciet door Schippers of enige aan haar gelieerde vennootschap van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Abonnement onbeperkt wassen

2.1 De abonnementsvorm ‘onbeperkt wassen’ geeft de Abonnee het recht om het Voertuig gedurende de looptijd van het Abonnement tijdens openingsuren van Schippers te laten wassen in de Carwash met het wasprogramma dat bij het Abonnement hoort en gebruik te maken van de Faciliteiten. De Wasboxen behoren niet tot het Abonnement.

2.2 Op de gebruikmaking van deze abonnementsvorm is een fair use policy van toepassing, die inhoudt dat de Abonnee maximaal éénmaal per dag en maximaal twintigmaal per kalendermaand gebruik mag maken van de Carwash en de Faciliteiten.

2.3 Het Abonnement is aan een Voertuig gekoppeld. De Abonnee mag het Abonnement niet gebruiken voor een ander Voertuig dan het Voertuig waaraan het Abonnement is gekoppeld.

2.4 De Abonnee mag éénmaal per kalendermaand een ander Voertuig aan het Abonnement koppelen, met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar. Aan het Abonnement kan bij deze abonnementsvorm niet meer dan één Voertuig tegelijkertijd worden gekoppeld.

2.5 Indien de Abonnee vaker dan in artikel 2.4 genoemd een ander Voertuig aan het Abonnement wil koppelen, is Abonnee daar een vergoeding van € 12,50 inclusief omzetbelastig (btw) per wijziging voor verschuldigd aan Schippers.

2.6 Schippers heeft het recht de in artikel 2.5 genoemde vergoeding te eenzijdig te wijzigen. Indien Schippers tot een dergelijke wijziging overgaat, zal zij de Abonnee daar vooraf over informeren. De Consument heeft in dat geval het recht het Abonnement te ontbinden of (doen laten) eindigen.

Artikel 3 Abonnement niet-onbeperkt wassen

3.1 De abonnementsvorm ‘niet-onbeperkt wassen’ geeft de Abonnee het recht om een of meer Voertuigen gedurende de looptijd van het Abonnement tijdens openingsuren van Schippers te laten wassen in de Carwash met het wasprogramma dat bij het Abonnement hoort en gebruik te maken van de Faciliteiten. De Wasboxen behoren niet tot het Abonnement.

3.2 De Abonnee heeft bij deze abonnementsvorm het recht om met ieder gekoppeld Voertuig maximaal tweemaal per kalendermaand gebruik te maken van de Carwash en de Faciliteiten.

3.3 Het Abonnement is aan het Voertuig of de Voertuigen gekoppeld. De Abonnee mag het Abonnement niet gebruiken voor een ander Voertuig dan het Voertuig of de Voertuigen waaraan het Abonnement is gekoppeld.

3.4 De Abonnee mag bij deze abonnementsvorm éénmaal per kalendermaand één ander Voertuig aan het Abonnement koppelen, met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar. Aan het Abonnement kunnen bij deze abonnementsvorm niet meer dan twee Voertuigen tegelijkertijd worden gekoppeld.

3.5 Indien de Abonnee vaker dan in artikel 3.4 genoemd een ander Voertuig aan het Abonnement wil koppelen, is Abonnee daar een vergoeding van € 12,50 inclusief omzetbelastig (btw) per wijziging voor verschuldigd aan Schippers.

3.6 Schippers heeft het recht de in artikel 3.5 genoemde vergoeding te eenzijdig te wijzigen. Indien Schippers tot een dergelijke wijziging overgaat, zal zij de Abonnee daar vooraf over informeren. De Consument heeft in dat geval het recht het Abonnement te ontbinden of (doen laten) eindigen.

Artikel 4 Koppelen ander Voertuig

4.1 Het koppelen van een ander Voetuig aan het Abonnement dient plaats te vinden via het Klantenportaal of via een e-mail aan wassen@schippersstop.nl. Bij een verzoek om een ander Voertuig aan het Abonnement te koppelen dient de Abonnee in ieder geval zijn naam op te geven, alsook het kenteken van het gekoppelde en het kenteken van het te koppelen Voertuig. Schippers kan het genoemde e-mailadres wijzigen.

4.2 Een Voertuig is pas aan het Abonnement gekoppeld nadat Schippers dit heeft bevestigd. Een Voertuig kan niet eerder aan het Abonnement gekoppeld zijn dan nadat de Abonnee, indien van toepassing, de vergoeding als bedoeld in artikel 2.5 of artikel 3.5 heeft betaald.

4.3 Indien de Consument verzoekt om een Voertuig aan het Abonnement te koppelen waarvan Schippers redelijkerwijs vermoedt dat het een Voertuig betreft dat bedoeld is of gebruikt wordt voor zakelijk gebruik, dan mag Schippers de koppeling weigeren. Indien Schippers na het koppelen van een Voertuig voor een Consument vermoedt dat het Voertuig zakelijk wordt gebruikt, dan mag Schippers de koppeling van het Voertuig opheffen, zonder dat de Consument in dat geval recht heeft op enige vergoeding.

Artikel 5 Upgraden abonnementsvorm

5.1 Een Abonnee mag het Abonnement tijdens de looptijd upgraden naar een abonnementsvorm met een hogere Prijs, indien beschikbaar. De Prijs van een duurdere abonnementsvorm kan bij Schippers opgevraagd worden. Voor een geldige upgrade moet de Abonnee de hogere Prijs betalen. De Abonnee betaalt de hogere Prijs voor een lopende maand naar rato van het aantal dagen van de maand dat het huidige Abonnement nog geldig zou zijn geweest. Enkel na een succesvolle betaling zal de upgrade van kracht worden.

Artikel 6 Geschiktheid van het Voertuig

6.1 Het Voertuig van de Abonnee is alleen geschikt voor de Carwash als het voldoet aan de volgende eisen:

a. het Voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie. Slechts indien uitdrukkelijk door Schippers is aangegeven dat de Carwash tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door Voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.

b. de op de Carwash aangegeven maximumafmetingen (hoogte, breedte en/of lengte) mogen niet worden overschreden. Mocht in voorkomend geval op de Carwash de geschikte afmeting ontbreken, dan geldt een maximale hoogte van 2,5 meter en een maximale breedte van 2,10 meter voor het Voertuig. Een Voertuig dat deze afmetingen overschrijdt is niet toegelaten, tenzij uitdrukkelijke en aantoonbare goedkeuring van Schippers.

c. het Voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de Carwash losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers. Ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. De Abonnee dient zelf na te gaan of het Voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel (een medewerker van) Schippers om advies te vragen.

6.2 De Abonnee dient bijzonderheden voorafgaand aan gebruikmaking van het Abonnement en/of de Carwash bij (een medewerker van) Schippers te melden.

Artikel 7 Huisregels en instructies

7.1 De Abonnee dient zich te houden aan de huisregels van Schippers, die te vinden zijn in en rondom de Carwash, de Faciliteiten en het Terrein.

7.2 De Abonnee dient op het Terrein en bij gebruikmaking van het Abonnement te allen tijde te handelen in overeenstemming met de instructies van (de medewerkers van) Schippers, waaronder maar niet beperkt tot de instructies zoals vermeld op de instructieborden en -video’s op en rondom de Carwash en het Terrein.

7.3 Bij gebruikmaking van de Carwash en/of de Faciliteiten plaatst de Abonnee het Voertuig op de daarvoor aangewezen plaats. De Abonnee zal het Voetuig niet onnodig lang laten staan en/of onbeheerd achterlaten.

7.4 De Abonnee mag de Carwash niet zelfstandig bedienen. Dit mag slechts gebeuren door (medewerkers van) Schippers.

Artikel 8 Wasresultaat

8.1 Bij extreme vervuiling van het Voertuig heeft Schippers het recht het Voetuig toegang tot de Carwash en de Faciliteiten te weigeren.

8.2 Bij een normaal vervuild Voertuig mag de Abonnee verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd bij gebruikmaking van het Abonnement en/of de Carwash. Schippers garandert niet een bepaald resultaat.

8.3 De Abonnee kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen, etc. worden verwijderd bij gebruikmaking van het Abonnement en/of de Carwash.

Artikel 9 Totstandkoming Abonnement

9.1 Een Abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier op de Website. Het Abonnement komt vervolgens tot stand nadat de Abonnee de Prijs over de eerste maand van het Abonnement aan Schippers heeft betaald. Het Abonnement komt tot stand tussen Schippers en de Abonnee.

9.2 Wanneer het Abonnement van een Abonnee in het verleden conform artikel 12.4 is beëindigd, komt in afwijking van artikel 9.1 geen Abonnement tot stand, zelfs niet als de Abonnee na het invullen van het inschrijfformulier de Prijs over de eerste maand van het Abonnement heeft betaald. De Abonnee zal in dat geval contact met Schippers op moeten nemen met het verzoek om alsnog een Abonnement tot stand te laten komen, onder vermelding dat in het verleden zijn Abonnement is beëindigd. Het staat Schippers vrij dit verzoek zonder opgave van redenen af te wijzen. Pas indien Schippers het verzoek uitdrukkelijk goedkeurt, kan het Abonnement alsnog tot stand komen.

9.3 Wanneer de Consument in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het aanvragen van een Abonnement al een Abonnement heeft afgesloten dat hij heeft beëindigd door middel van een beroep op zijn herroepingsrecht als bedoeld in artikel 10, heeft Schippers het recht (de totstandkoming van) het Abonnement te weigeren of terug te draaien.

Artikel 10 Herroepingsrecht

10.1 De Consument heeft het recht het Abonnement zonder opgave van redenen te herroepen (ontbinden) tijdens de bedenktijd. De bedenktijd loopt vanaf het moment dat het Abonnement tot stand is gekomen tot vijftien (15) dagen is verstreken na de dag waarop het Abonnement tot stand is gekomen.

10.2 Indien Schippers de in artikel 10.1 bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

10.3 Als de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden is gevoegd (onderaan), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Schippers.

10.4 Als Schippers de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail of brief naar de Consument.

10.5 Indien de Consument binnen de bedenktijd een beroep op zijn herroepingsrecht doet, dan vergoedt Schippers alle betalingen van de Consument onverwijld doch binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping van de Consument.

10.6 Schippers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

10.7 Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht.

10.8 Het bepaalde in artikel 10 geldt niet voor Zakelijke Abonnees.

Artikel 11 Duur van het Abonnement

11.1 Het Abonnement heeft een looptijd voor onbepaalde tijd.

11.2 Het Abonnement kan slechts conform het bepaalde in artikel 12 worden opgezegd.

Artikel 12 Beëindiging Abonnement

12.1 De Abonnee kan het Abonnement te allen tijde en zonder opgave van redenen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. De Abonnee mag het Abonnement gedurende de opzegtermijn blijven gebruiken. De Abonnee is over de opzegtermijn een gedeelte van de Prijs aan Schippers verschuldigd dat evenredig is aan de opzegtermijn. Indien de Abonnee door betaling van de Prijs te veel aan Schippers heeft betaald, zal Schippers het teveel betaalde binnen één (1) maand na het einde van het Abonnement aan de Abonnee terugbetalen. Deze termijn van één maand is géén fatale termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a BW.

12.2 De Abonnee kan het Abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het Klantenportaal en gebruik te maken van de beëindigingsbutton, waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van het Abonnement. De Abonnee kan het Abonnement ook door een ondubbelzinnige schriftelijke of elektronische verklaring aan Schippers opzeggen.

12.3 Schippers heeft het recht het Abonnement te allen tijde en zonder opgave van redenen op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Op deze opzegging is het bepaalde in artikel 12.1 van overeenkomstige toepassing.

12.4 Schippers heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Abonnee:

a. onjuiste informatie aan Schippers heeft verschaft;

b. fraude pleegt, zoals maar niet beperkt tot het verwisselen van kentekenplaten, in het gebruik van het Abonnement;

c. zich niet aan een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden houdt;

d. niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit artikel 15;

e. tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, surseance van betaling aan haar wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.5 Indien het Abonnement op grond van artikel 12.4 door Schippers is ontbonden, is zij niet gehouden het tot op dat moment reeds door de Abonnee aan haar betaalde terug te betalen.

Artikel 13 Overdraagbaarheid

13.1 Het Abonnement en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar.

13.2 Enige vordering van Schippers op de Abonnee is wel overdraagbaar.

Artikel 14 Prijzen

14.1 De Prijs hangt af van de gekozen abonnementsvorm, zoals op het moment van het afsluiten van het Abonnement op de Website is weergegeven, tenzij de Abonnee uit een uitdrukkelijke en recente mededeling van Schippers gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat een andere Prijs zou gelden.

14.2 Alle weergegeven Prijzen gelden voor Consumenten, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat de Prijs (ook) geldt voor Zakelijke Abonnees. Voor Zakelijke Abonnees geldt een andere Prijs, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat de Prijs ook voor Zakelijke Abonnees geldt.

14.3 Schippers heeft het recht de Prijs eenzijdig te wijzigen. Van een dergelijke wijziging stelt Schippers de Abonnee minimaal één maand van tevoren in kennis door middel van een e-mail of brief.

14.4 Indien Schippers gebruik maakt van haar recht de Prijs eenzijdig te wijzigen, heeft de Consument het recht het Abonnement te ontbinden of zich anderszins van gebondenheid aan het Abonnement te bevrijden. Het bepaalde in artikel 14.4 geldt niet voor Zakelijke Abonnees.

14.5 De Prijs is in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (btw).

Artikel 15 Betaling

15.1 De Abonnee betaalt als tegenprestatie voor het Abonnement maandelijks een bedrag aan Schippers, genaamd de Prijs. De Prijs wordt maandelijks via een automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee aan Schippers opgegeven bankrekening (IBAN).

15.2 De Abonnee machtigt Schippers hierbij om de Prijs maandelijks middels een automatische incasso af te schrijven van de door Abonnee aan Schippers opgegeven bankrekening (IBAN).

15.3 Schippers streeft ernaar om de Prijs maandelijks op een vaste dag van de maand af te schrijven, maar garandeert dit niet. De dag waarop de Prijs wordt afgeschreven kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, anders zijn als de Prijs bij een eerdere poging niet afgeschreven kon worden of als de betreffende dag in het weekend is gelegen.

15.4 Indien de Prijs om wat voor reden ook niet kan worden afgeschreven, heeft Schippers het recht haar verplichtingen uit het Abonnement op te schorten en daarmee het gebruik van het Abonnement door de Abonnee buiten werking te stellen totdat de Prijs alsnog is betaald. De Abonnee blijft de Prijs verschuldigd over de periode dat het Abonnement door Schippers is opgeschort, ondanks dat de Abonnee over die periode geen gebruik van het Abonnement heeft kunnen maken.

15.5 Indien de Prijs niet bij de eerste poging in de betreffende maand afgeschreven kon worden, is de Abonnee na een mislukte poging van Schippers tot het afschrijven daarvan direct en zonder enige mededeling in verzuim. Indien het moment van verzuim niet aan de hand hiervan kan worden vastgesteld, is de Abonnee in verzuim vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarover de Prijs (nog) niet is betaald.

15.6 Indien een Zakelijke Abonnee niet tijdig de Prijs betaalt of indien Schippers de Prijs niet bij de eerste poging in de betreffende maand kon afschrijven, is de Zakelijke Abonnee 15% incassokosten over de openstaande Prijs, met een minumum van € 300,- excl. omzetbelasting, aan Schippers verschuldigd. Daarnaast is de Zakelijke Abonnee alsdan de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan Schippers verschuldigd.

15.7 Indien de Consument niet tijdig de Prijs betaalt of indien Schippers de Prijs niet bij de eerste poging in de betreffende maand kon afschrijven, zijn in ieder geval de wettelijke regels over de vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (art. 6:96 lid 2 sub c BW) en de wettelijke rente (art. 6:119 BW) van toepassing.

Artikel 16 Klantgegevens

16.1 De Abonnee houdt Schippers onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals maar niet uitsluitend zijn naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en zijn rekeningnummer (IBAN).

16.2 Wijzigingen in (persoons-)gegevens van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk in het Klantenportaal gemeld te worden. Wijzigingen kunnen ook aan Schippers worden doorgegeven via wassen@schippersstop.nl. Schippers heeft het recht het e-mailadres te wijzigen.

16.3 Persoonsgegevens die Schippers van de Abonnee ontvangt, worden gebruikt voor het uitvoeren van het Abonnement en haar verplichtingen jegens de Abonnee, het verlenen van een optimale service aan de Abonnee, de Abonnee tijdig te voorzien van actuele informatie m.b.t. het Abonnement, en (gepersonaliseerde) aanbiedingen aan de Abonnee te doen. Daarnaast mag Schippers de persoonsgegevens van de Abonnee beschikbaar stellen aan derden ten behoeve van directe marketingactiviteiten.

16.4 Schippers verwerkt persoonsgegevens conform haar privacyverklaring, welke te vinden is op de Website.

Artikel 17 Inschakeling derden

17.1 Schippers heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

Artikel 18 Wachtwoorden en toegang

18.1 De Abonnee heeft toegang tot het Klantenportaal.

18.2 Indien Schippers (haar verplichtingen uit) het Abonnement heeft opgeschort in verband met een tekortkoming van de Abonnee, heeft zij het recht de Abonnee tevens de toegang tot het Klantenportaal te ontzeggen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 Schippers is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. In alle gevallen van aansprakelijkheid van Schippers jegens de Abonnee geldt echter een maximum van € 4.500,- per gebeurtenis, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Schippers.

19.2 Schippers is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen winstderving, bedrijfsstagnatie, en/of verlies van arbeidsvermogen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Schippers.

19.3 In geval van overmacht is Schippers niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste, maar niet uitsluitend verstaan: schade ten gevolge van het gegeven dat de Abonnee instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt en/of een ongeschikt Voertuig laat wassen, alsook het niet nakomen van de huisregels van Schippers en/of het bepaalde in artikel 6 en/of artikel 7.

19.4 Schippers honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van haar geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derden, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Schippers.

Artikel 20 Restitutie

20.1 De Abonnee heeft geen recht op restitutie in het geval dat de Carwash en/of de Faciliteiten tijdelijk niet beschikbaar zijn in verband met onder andere maar niet uitsluitend een storing, werkzaamheden, onderhoud, brand, gevaar, overheidsmaatregelen, oorlog, een gewapend conflict, ontploffing, ziekteuitbraak en/of een (andere) oorzaak die niet aan Schippers te wijten is.

Artikel 21 Forumkeuze en toepasselijk recht

21.1 Op alle geschillen in verband met en in de meest brede zin betrekking hebbend op het Abonnement is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant bevoegd te beslissen.

21.2 Het bepaalde in artikel 21.1 is niet van toepassing op het Abonnement van een Consument.

21.3 Op het Abonnement, de uitvoering en de beëindiging daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden om wat voor reden ook ongeldig, nietig, of vernietigbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen Schippers en Abonnee in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling die de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling in economisch opzicht zo dicht mogelijk benaderd.

22.2 Schippers heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Schippers van dit recht gebruik maakt, informeert zij de Abonnee daarover. De Consument heeft in dat geval het recht het Abonnement te ontbinden.

22.3 Het Modelformulier herroepingsrecht maakt onderdeel van de Algemene Voorwaarden uit en is daaraan gehecht.

 

 

 

 

BIJLAGE 1: Modelformulier herroepingsrecht

B. Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan SchippersStop B.V., Habraken 2601-2605, 5507 TR Veldhoven, Nederland. administratie@schippersstop.nl:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

Spaarkaart
Spaarkaart